U lyžiarov stále nie je mier. Mersich sa stal viceprezidentom, jeho oponentov vylúčili

31. 5. 2016 |
 

Takmer 70% hlasov prítomných delegátov rozhodlo o vylúčení členov SLA Moniky Maršálekovej a Tomáša Kmeťa z asociácie.

Marino Mersich. Foto: TASR

BRATISLAVA. Na riadnej Konferencii Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) delegáti rozhodli aj o viacerých zásadných zmenách na pozíciách.

Alpský funkcionár Marino Mersich sa po aprílovom definitívnom stiahnutí z vedenia úseku dostal na post celozväzového viceprezidenta. Naopak, jeho dvoch oponentov vylúčili z oficiálnych štruktúr lyžiarskeho hnutia.  

TASR o konkrétnych výstupoch z nedeľňajšej konferencie informovalo v utorok Predsedníctvo SLA prostredníctvom svojho sekretariátu. Konferencia sa konala v Hornom Smokovci a "prítomnosť viac ako 98% všetkých delegátov" vedenie asociácie označilo ako potvrdenie správne zostaveného delegačného kľúča.

Len jeden delegát, ako zástupca športovcov, nemal platný mandát, lebo nesplnil podmienky pre udelenie mandátu.

Zásadným bodom programu bolo prijatie nových stanov, ktoré sa zosúladili so Zákonom o športe. Návrh stanov predložený predsedníctvom asociácie bol schválený viac ako dvoma tretinami všetkých delegátov.

Prebehli aj voľby viceprezidentov, členov predsedníctva a hlavného kontrolóra asociácie. Viac ako 90% hlasov prítomných delegátov dostali:

 • Ivan Ivanič – viceprezident
 • Marino Mersich – viceprezident
 • Michal Rajčan – člen predsedníctva za Úsek alpských disciplín (ÚAD)
 • Marek Hliničan – člen predsedníctva za Úsek snoubordingu
 • Michal Malák – člen predsedníctva za Úsek bežeckého lyžovania
 • Ladislav Šándor – člen predsedníctva za Úsek lyžovania na tráve
 • Monika Poľanová – členka predsedníctva za Úsek akrobatického lyžovania
 • Ján Tánczos – člen predsedníctva za Skokanský úsek
 • Ľudovít Kartík – člen predsedníctva za Úsek severskej kombinácie
 • Natália Šlepecká – členka predsedníctva ako zástupca športovcov.

 

Vyhodili kritikov

Hlavnou zmenou v stanovách je podľa vedenia SLA "zrovnoprávnenie športových odvetví, ktoré asociácia zastrešuje, tým, že každý úsek - lyžiarske odvetvie má v predsedníctve SLA rovnaké zastúpenie jedného člena."

Takmer 70% hlasov prítomných delegátov rozhodlo o vylúčení členov SLA Moniky Maršálekovej a Tomáša Kmeťa z asociácie.

Dôvody ich vylúčenia sú "porušovanie stanov a iné pochybenia a to, že dlhodobo svojimi rozhodnutiami, aktivitami, správaním a konfrontačnou komunikáciou významnou mierou prispeli k rozkolu v členskej základni asociácie medzi dva tábory a tým významne negatívne ovplyvnili atmosféru práce v celom hnutí."

Vedenie Úseku alpských disciplín (ÚAD) TASR v pondelok informovalo, že nesúhlasí s výsledkami konferencie. Podľa ÚAD vzniknutá situácia ohrozuje prípravu elitných slovenských reprezentantov v zjazdovom lyžovaní.

Dôvodom je viacero rozhodnutí, ktoré sú podľa ÚAD v rozpore s platnými stanovami SLA. Alpskému úseku sa nepáčia najmä postupy, ktoré predsedníctvo SLA zvolilo pri tvorbe návrhu delegačného kľúča, "čím znemožnili členom ÚAD uplatniť svoje práva ako najpočetnejšieho úseku SLA a prakticky znemožnili zásah ÚAD do rozhodovacieho procesu SLA." 

Výsledkom je, že v novom predsedníctve SLA bude mať ÚAD len jedného člena oproti trom v minulých obdobiach. ÚAD považuje za vrchol zásahu ostatných úsekov do činnosti ÚAD vylúčenie dvoch členov - výkonného riaditeľa ÚAD Tomáša Kmeťa a podpredsedníčky ÚAD Moniky Maršálekovej zo SLA.

Úsek zároveň považuje za absurdné zvolenie Marina Mersicha za viceprezidenta SLA.

Na snímke zľava predseda Úseku alpských disciplín Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) Michal Rajčan a podpredsedníčka Úseku alpských disciplín (ÚAD) Slovenskej lyžiarskej asociácie Monika Maršáleková počas tlačovej konferencie Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) na tému aktuálneho stavu a ďalších krokoch SLA 16. marca 2016 v Banskej Bystrici. FOTO TASR - Branislav Račko

 

Najväčší sa dostal na úroveň malých

Delegáti ÚAD na začiatku Konferencie SLA podali protest proti zvolenému delegačnému kľúču, ktorý podľa ich právneho názoru nie je v súlade s platnými Stanovami SLA.

"Delegačný kľúč prisúdil ÚAD, ktorý tvorí 62 % celej základne SLA a 60 % pretekárskej základne SLA, počet 16 delegátov z celkových 66, čo je 24 %. Pre porovnanie, na predošlej konferencii SLA konanej v roku 2014, malo ÚAD 36 delegátov z celkového počtu 66. Autorom tohtoročného delegačného kľúča je legislatívno-právna komisia SLA pod vedením Marina Mersicha, ktorý je jej členom aj napriek tomu, že nedisponuje právnickým vzdelaním," zdôraznil Michal Rajčan.  

Šéf alpského úseku tvrdí, že v novom 11-člennom Predsedníctve SLA sú traja zástupcovia severskej kombinácie (Repka, Mersich, Kartík), dvaja za bežecký úsek (Ivanič, Malák) a len jeden člen za zjazdárov (predseda ÚAD Rajčan):

"Najväčší úsek SLA sa tak dostal na úroveň všetkých malých úsekov SLA, ktoré majú v predsedníctve rovnako po jednom zástupcovi. Novými štatutármi SLA sa stali viceprezidenti Mersich a Ivanič, takže pán Mersich z titulu svojej funkcie môže priamo ovplyvňovať opäť aj činnosť ÚAD. Mersich, ktorého členovia ÚAD na svojej členskej schôdzi v apríli 2016 navrhli vylúčiť zo SLA, dva dni pred konferenciou SLA prestúpil do Úseku severskej kombinácie. Návrh na vylúčenie Tomáša Kmeťa a Moniky Maršálekovej zo SLA predložila predsedníčka akrobatického lyžovania Monika Poľanová. Za tento návrh hlasovali delegáti bežeckého úseku, severskej kombinácie, skokanského úseku, snoubordingu a akrobatického lyžovania. ÚAD upozornila, že títo dvaja členovia predsedníctva zjazdárov boli potvrdení na členskej schôdzi dňa 23. apríla 2016 až 91%-nou väčšinou svojej členskej základne. Po schválení vylúčenia dvoch členov predsedníctva zjazdárov im bolo odobratím hlasovacích lístkov znemožnené hlasovanie a možnosť uchádzať sa o funkcie v rámci orgánov SLA. Vylúčenie týchto členov bolo podľa ÚAD pravdepodobne účelovo zaradené ešte pred bod programu, v ktorom boli schvaľované Stanovy SLA, aby svojimi návrhmi a pripomienkami nemohli vstupovať do tohto procesu. Týmto činom došlo k bezprecedentnému zásahu športových funkcionárov do činnosti najúspešnejšieho úseku SLA."

Maršáleková kandidovala na funkciu kontrolóra SLA, ktorý má podľa nového Zákona o športe predovšetkým dozerať na hospodárenie s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu. Následne bola za kontrolóra zvolená Petra Penkertová, bývalá generálna sekretárka, ktorá vo funkcii vymenila svojho brata Martina Kurcába.

 

Nepáčia sa im Stanovy

ÚAD vyjadril aj nesúhlas s prijatými novými Stanovami SLA a aj nesúhlas s neštandardnými postupmi súvisiacimi s používaním formy elektronického hlasovania predsedníctva SLA (namiesto riadnych zasadnutí predsedníctiev SLA).

"Ide najmä o závažné prípady, ako je napríklad Výročná správa o hospodárení za rok 2015, ktorá prezentovala hospodársky výsledok, a to stratu za rok 2015 vo výške 50.248 eur, či návrh nových Stanov, čím fakticky znemožnili akúkoľvek otvorenú diskusiu k týmto témam. Prezident SLA údajne zrealizoval v termíne od 10. do 27. mája tohto roka celkovo 16 elektronických hlasovaní, z toho deväť návrhov uznesení súviselo priamo s prípravou Konferencie SLA. To považujeme za absolútne neprijateľné. Svojím postojom vyjadrili skokani, akrobati, snoubordisti, severská kombinácia a bežci, ktorí spolu tvoria menej ako 40 % všetkých členov SLA, najavo, že zjazdárov nepotrebujú. Potrebujú len ich výsledky na získanie prostriedkov z Ministerstva školstva, ktoré si však budú prerozdeľovať už podľa vlastných pravidiel. A kto bude v budúcnosti protestovať, môže skončiť rovnako ako Monika a Tomáš," zdôraznil Rajčan. 

Počty členov a športovcov jednotlivých úsekov (zdroj - ÚAD):

 • SLA má celkovo 3612 členov
 • z toho zjazdárov je 2243, bežcov 1073, snoubordistov 105, skokanov 78, akrobatických lyžiarov 50, lyžiarov na tráve 50 a lyžiarov v severskej kombinácii 13
 • absolútny počet športovcov jednotlivých úsekov SLA - zjazdári 767, bežci 420, snoubording 10, lyžovanie na tráve 10, severská kombinácia 7, akrobati 6 a skoky na lyžiach 3. 
 • z týchto počtov legislatívno-právna komisia pod vedením M. Mersicha určila delegačný kľúč pre Konferenciu SLA 2016 nasledovne -  zjazdári 16 delegátov, bežci 14, snoubording 11, akrobati 8, skokani 7, severská kombinácia 4, trávové lyžovanie 4.
 • svojho delegáta mali aj zdravotne postihnutí 
 • delegačný kľúč schválili na zasadnutí Predsedníctva SLA členovia P-SLA elektronickým hlasovaním.